Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017)

Opublikowano: 2021-08-31 17:14, Numer artykułu: 42692 , Autor: D.Kucharko

 

 

Harmonogram-komunikaty-i-informacje CKE

 

Uczeń, słuchacz składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Absolwent składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa deklarację przystąpienia do egzaminu w podmiocie prowadzącym ten kurs.

Deklaracje są składane nie później niż:

– do dnia 15 września – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego;

– do dnia 7 lutego – jeżeli zdający przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Osoba, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego osoba ta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej po ukończeniu przygotowanie zawodowego dorosłych.

Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu), w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:

– do dnia 7 lutego – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,

– do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem ww. terminów.

Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

• Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie